ILAY DIARY MAINTIN'NY NENY (RAIMS RANDRIAMALALA (Mahavonjy Aimé))

Nitsidika : 211
ILAY DIARY MAINTIN’NY NENY

Ity tantara izay mitondra lohateny " Ilay Diary Maintin’i Neny" ity dia tantara iray izay somary mampatahotra ihany satria dia miaina ao anaty horohoro sy fampitahorana mandrakariva i Bary sy ireo sakaizany ary ity diary maintin’i neny ity dia toy ny boky izay mirakitra sy mitahiry ny tsiambaratelon'i Rasendra maman'i Bary ary ahitana ny anaran'ireo olona izay tsy maintsy ho faty indrindra fa izay miaraka amin'i Bary. Fony fahavelon-dramatoa Rasendra mantsy dia tsy nankasitraka loatra ny fiarahan'i Bary tamin'ireo olon-tiany izy fa nanelingelina azy amin'ny fianarany ary zary lasa areti-po ho azy mihitsy aza ny fisian'ireo tovovavy niditra tao antoka-tranon'izy mianaka ireo.
Rehefa maty anefa i Rasendra maman'i Bary dia nanangatra ireo sakaizan'i Bary rehetra ka isan'izany i Rindra ilay tovovavy tena tian'i Bary sy i Anja ilay sakaizany izay somary manana toetra ratsy ka nankahala an'i Rindra fatratra. Maro ireo olon-tian’i Bary no misedra ady sarotra manoloana izao fisehoan-javatra izao saingy izy roa ireto no tena misongadina, i Rindra kosa anefa rehefa nivavaka ka nahatoky an’Andriamanitra dia naharesy ilay fanahy ratsy.

Fianankaviana anisan’ny tena nanana ny maha izy azy i RABESETRA SY RASENDRA teo anivon’ny fianankaviana indrindra teo amin’ny fianankiavian’i RABESETRA, noho izany fananan’izy ireo harena izany anefa dia teraka tao an-tsain’dRALANTO ny fialonana ka nahatonga azy nitady hevitra mba ahahazoany ireo fananam-be an’DRABESETRA, ka tamin’ny fomba tsotra no namono an’i RABESETRA rahalahany ka maty, saingy ny zavatra tsy fantatr’i RALANTO anefa dia ny efa nisoratra tamin’ny vadiny avokoa ireo fananana ireo, ka sarotra ho azy ny ahazo izany. Tao anatin’izany rehetra izany no nanafatra an’dramatoa RASENDRA i RABESETRA ny mahakasika ireo fananana sy ny momba ny zanany. Teny fohy no mba voalazany tamin’izany ka hoy izy tamin-dRASENDRA :« RASENDRA havako o ! fotoana fohy sisa no mba hiresahako aminao, ka izao no hafatro aminao ka henoy tsara, efa nosoratako taminao daholo ireo fananana ireo, ka anjaranao no mamindra azy amin’ilay menaky ny aintsika any aoriana any, dia ampianarao tsara io zaza io ary ataovy izay hahatafita azy amin’ny fianarany, dia iangaviako ianao mba tsy hanambady intsony fa hijaly io zaza io raha mbola hanambady ianao, ireo tahirintsika any amin’ny banky ireo mbola mahavelona anareo mianaka mandrapahalehibeny, izay fa veloma ianareo mianaka », dia nitomany i RASENDRA « dia ilaozanao sahady ve izahay RASETRA a, tsia an ! fa dia nahoana kosa e ?», RABESETRA efa tena reraka ka tsy dia nahaloam-peo firy intsony, ny hany sisa teniny farany dia : « ny aina Rahavako tsy mifametra ! noho ny sompatry ny hafa dia tsy maintsy handao anareo mianaka aho, mosavy no anton’izao mahazo ahy izao fa tsy aretina akory, misy te-haka ny harenantsika eto ka izany no namindrako azy haingana amin’ny anaranao, veloma izany havako izany », RASENDRA : « fa iza izany olona izany RASETRA a ? lazao ahy re, lazao re. » efa tapitr’aina kosa i RABESETRA. I Bary moa tamin’izany dia mbola kely ka tsy nahalala na inona na inona. Nanomboka teo dia niady irery ho an’i Bary i RASENDRA reniny ka nanao izay hahatafita an-janany. Tsy nikely soroka izy ary tsy nitsitsy aina mba ahatafitana an’i Bary. Ankehitriny kosa i Bary dia efa mianatra eny amin’ny anjerimanontolo. Nanomboka teo no nananaran’dreniny azy mafy mba hifantohany tsara amin’ny fianarana fa tsy ho variana fotsiny amin’ny vehivavy. Nanomboka nanoratra « ILAY DIARY MAINTY » i RASENDRA mba hiraketany ny tantaram-piainany izy telo mianaka.
Andao ange ho arahantsika ny tantaram-piainan’i RASENDRA sy BARY e.
Araka ny voalaza etsy ambony fony fahavelon-dramatoa Rasendra dia nilaza izy fa tsy dia mety loatra ny miaraka amina tovovavy raha mbola ao anatin'ny fianarana saingy i Bary dia nandà azy hatrany ka nilaza taminy f'efa lehibe fa tsy zazakely intsony ka mahalala ny tokony hataony. Ka toy izao no resaka nifanaovan'izy mianaka tamin'izany :

Rehefa iny niditra ny varavarana i Bary dia hoy Rasendra taminy : "izao ve ianao anaka vao miditra ny trano a, fa mbola taiza indray, hein! tandremo ry Bary fa mbola mianatra ange ianao io e!" dia namaly azy i Bary tam-pitsikiana :" izay indray neny mbola tara bus aho re a, tsy nisy bus mihitsy sady milahatra be ny fakana azy moa ny bus sasany tonga dia miodona eny antenantenany fa tsy tonga any amin’ny farany intsony dia somary nandeha tongotra aho, hainy neny ihany ko!" dia hoy i Rasendra :" mba miteny ihany aho ry Bary fa sao mantsy ianao variana fotsiny any fa tsy ny fianarana no himasohanao io ko, izany rahateo no hafatra napetrak’i dadanao tamiko dia tsy maintsy tanterahako sady mahasoa anao ihany koa ange izany e", dia hoy i Bary :"ry neny koa izany be menomenona tsss, fa inona àry izao no heverin'ny neny fa havariana ahy any e ?, matokia neny fa fianarana no ataoko any ", i Rasendra " eny e! mianatra ange ianao e, fa tato ho ato izay ianao hoatran'ny variana be izany, toa lasalasa amborona fotsiny aza indraindray koa, hein! dia miteny ihany aho aloha e!", i Bary " neny a! eny ary e tsy ifanditra lava be amin'izany eto aho, fa inona aloha no nataon'ny neny laokantsika ao e! izaho zany efa tena refona be mihitsy ko!" dia hoy i Rasendra :"tena amin'ilay tianao be mihitsy ka, ravi-toto sy henan-kisoa!", i Bary:"izany ve ry neny! ka arosoy ary izatsy izy hinanako azy ko!"; i Rasendra :"dry fa aiza ‘ty ianao no hinanana azy! eto ambony canapé eto ve?" , "eny" hoy i Bary tsy naka sarotra, dia hoy Rasendra :"draidray ndehana etsy ambony latabatra etsy fa inona ary ‘ty, izaho aza efa tena sahirana nandamin-trano tato !", dia hoy i Bary :"ka izaho ange sady hijery tele ry neny e!" , "aaa" hoy Rasendra etsy sady lasa naka sotro ho azy.

Nony ampitso dia hitan'i Rasendra i Bary niaraka tamina tovovavy iray antsoina :"Rindra", tovovavy iray tsara tarehy sady tso-piaina izy ary io tovovavy io no tena nandrin'ny fon'i Bary izay niaraka taminy nandritry fotoana naharitraritra. Ka dia nanatona azy roa i Rasendra ka hoy izy :" Bary, izao ve ianao no mianatra e!" hoy i Bary namaly azy:" oay neny, avy nianatra izahay ka!, tsy nisy mpampianatra dia nody aloha dia izao hitan'ny neny ety izao", dia hoy i Rasendra : " izany! koa naninona raha tonga dia nody fa tsy mbola mandehandeha fotsiny aty, ny raharaha any an-trano mbola misy tsy vitako ka tokony hanampianao ahy!", hoy izy tamin'ny fiteny masiaka. dia hoy i Bary :" hay, ao fa ho avy aho e, fa izy aloha ry neny no Rindra a, namako sady mpiara-mianatra amiko, dia izy ry Rindra no mamako a" dia hoy izy :" ay! azafady retsy anaka, faly mahafantatra anao" hoy izy, nefa ny ao an-tsaina tsy tia azy akory fa miatsaravelatsihy aminy fotsiny, dia hoy izy aneritreriny any :" tadidiko izany anaran-tena izany fa tsy ataoko afa-bela izany tena e, manadala an-janako fotsiny any am-pianarany any", dia hoy i Rindra namaly azy :"izaho koa torak'izany, faly mahafantatra anao!" dia lasa i Rasendra niantsena , ka hoy i Rindra :" mba masiaka koa leitsy neninareo izany a"!, i Bary :" ngaha iny mahagaga e, efa izany mihitsy izy iny, fa ngaha ianao matahotra azy? (sady miomehy) ary hoy i Rindra :" aaa ka, tsy matahotra aho fa hita amin'ny endriny fotsiny ko" dia lasa koa izy roa namonjy fodiana.

Nony tany an-trano dia niteny an'i Bary mafy i Rasendra mba hifantoka tsara ny fianarany fa tsy ho variana amin'ny vehivavy fotsiny any ivelany any ka hoy izy raha nanatra azy :"Bary a, ataovy aloha ho aho ny fianaranao fa aza variana amin'ireny vehivavy ireny fotsiny any ivelany any ianao!" dia hoy i Bary : " izay indray neny, ao ary fa hiezaka amin'ny fianarako aho raha izay no manahirana ny sain'ny neny e,!" i Rasendra :" tiako ho tafita ange ianao anaka e, tiako mba hitovy amin'ireto zanaky ny iray tampo amiko ireto ianao e!" (tsy mbola nolazainy tamin’i Bary mihitsymisy fananana navelan-drainy ho azy any fa notazominy ho azy hatrany aloha ireo tsiambaratelo nolazain’i RABESETRA taminy fony fahavelony) dia hoy i Bary :" eny re ry neny o!, tsy adinoko izay fa tadidiko e!" sady lasa namonjy an'ilay fotoanan'izy Rindra fa mba tsy nianatra tamin'io fotoana io! dia hoy i Rasendra :"aza ela any ianao a!", i Bary : « aleo fa tsy ho hariva fotsiny ah ore e ! »

Rehefa nandeha teny ny fotoana dia tratran'i Rasendra niaraka teny an-dalana indray i Rindra sy Bary, tsy nanatona azy roa intsony anefa i Rasendra fa tonga dia namonjy fodiana, i Bary rahateo tsy nahita azy, efa nanomboka niteraka ho areti-po ho an'ny reniny ihany koa ny fisakaizany tamin'i Rindra.

Nisy fotoana i Rindra sy i Bary nifamaly tamina resaka fahataram-toana, i Rindra no matetika tara fotoana amin’i Bary, nolazainy mantsy niaraka tamina tovolahy i Rindra saingy cousin-ny anefa ilay tovolahy ka dia teraka tao an-tsainy ny fahasarota-piaro, niezaka nandresy lahatra ihany i Rindra kanefa tsy laitra nakisoka ny anao lahy ka dia tafasaraka izy roa ary naleony niaraka tamina tovovavy hafa indray. Nisy tovovavy antsoinaAnja no niaraka taminy, io tovovavy anefa somary madi-ditra noho i Rindra ary io indray no tratran'i Rasendra niaraka taminy teny an-dalana ka vao mainka nampitombo ny aretiny hatrany izany. Nandritry ny fotoana maro anefa dia maro ny sakaizan'i Bary ka tsy zakan'i Rasendra intsony fisin'ireo tovovavy nifandimby niaraka tamin'i Bary ireo! Ka nanomboka nampidiriny tao anatin'ilay diary mainty nosoratany ny anaran’ireo sakaizan’i Bary ireo alohan’ny naharariany mafy. Teo dia nanomboka narary mafy Rasendra, hoy izy tamin'i Bary :"Bary a! marary aho izany fa mba ento any amin'ny dokotera aloha e, tena tsy zakako intsony ny vatako!" i Bary :" marary neny? aiza no marary anao? ao fa haka dokotera haingana ary aho aloha e dia aza mihetsiketsik'eo a!" i Rasendra:"ndehana re anaka a" "lasa ary aloha e" hoy i Bary sady nikoropaka nandeha naka dokotera…

mbola hitohy

nosoratan'i RAIMS Randriamalala (Mahavonjy Aimé)

Hametraka hevitra

Midira aloha vao mametraka hevitra

Hevitra mandeha

#2 17/05/2020 07:44:01
mamaky finaritra tompoko o!
#1 17/05/2020 07:36:28
Mahafinaritra. Hamaky azy miaraka amin'izay